Test Kataloğu

 

  • PROTEİN, TOTAL ( serum )
  • PROTEİN, TOTAL ( idrar )
  • PROTEİN, TOTAL ( BOS )
  • ALBUMİN ( serum )
  • Alfa-1 ANTİTRİPSİN
  • SERULOPLAZMİN
  • BUN ( KAN ÜRE AZOTU )
  • İDRAR ÜRE AZOTU
  • KREATİNİN ( serum )
  • KREATİNİN ( idrar )
  • KREATİN ( serum )
  • KREATİN ( idrar )
  • ÜRİK ASİD ( serum )
  • ÜRİK ASİD ( idrar )
  • GLUKOZ ( kan şekeri )
  • GLUKOZ ( BOS )
  • LİPİD, TOTAL
  • KOLESTEROL, TOTAL
  • TRİGLİSERİD
  • KOLESTEROL, HDL
  • KOLESTEROL, LDL
  • AMİLAZ ( serum )
  • AMİLAZ ( idrar )
  • LİPAZ
  • ALKALEN FOSFATAZ ( ALP )
  • ASİT FOSFATAZ TOTAL
  • ASİT FOSFATAZ PROSTATİK
  • LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZ ( serum )
  • LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZ ( BOS )
  • AST( SGOT )
  • AMONYAK ( plazma )
  • BİLİRUBİN, TOTAL
  • BİLİRUBİN, DİREKT
  • KREATİN KİNAZ, TOTAL ( CK )
  • KREATİN KİNAZ, MB ( CK-MB )
  • KALSİYUM ( serum )
  • KALSİYUM ( idrar )
  • MAGNEZYUM ( serum )
  • MAGNEZYUM ( idrar )
  • FOSFOR ( serum )
  • FOSFOR ( idrar )
  • SODYUM ( serum )
  • SODYUM ( idrar )
  • SODYUM ( BOS )
  • POTASYUM ( serum )
  • POTASYUM ( idrar )
  • POTASYUM ( BOS )
  • KLORÜR ( serum )
  • KLORÜR ( BOS )
  • LİTYUM
  • DİGOKSİN
  • DİGİTOKSİN
  • DEMİR ( serum )
  • DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
  • FERRİTİN
  • VİTAMİN B-12
  • FOLİK ASİT
  • BAKIR ( serum )(AAS)
  • BİKARBONAT ( HCO3 )
  • PORFOBİLİNOJEN ( idrar )
  • CEA
  • OZMOLALİTE ( serum )
  • İYONİZE KALSİYUM
  • pH(Kan)
  • VANİL MANDELİK ASİT ( VMA )
  • IgE
  • OSTEOKALSİN
  • ASETAMİNOFEN
  • GAİTADA GİZLİ KAN
  • GAİTADA HAZIM
  • 1.MAKROSKOBİK MUAYENE
  • GÖRÜNÜM
  • RENK
  • KOKU
  • KAN ve MUKUS
  • HAZMEDİLMEMİŞ BESİN ARTIKLARI
  • 2.MİKROSKOPİK MUAYENE
  • ET LİFLERİ
  • YAĞ TANECİKLERİ
  • a ) Yağ asitleri
  • b ) Nötral yağlar
  • SELLULOZ PARÇALARI
  • NİŞASTA TANECİKLERİ
  • YABANCI HÜCRELER
  • VİTAMİN A ( RETİNOL )
  • SAFRA ASİTLERİ ( açlık )
  • SAFRA ASİTLERİ ( tokluk )
  • VİTAMİN C ( ASKORBİK ASİT )
  • SİTRİK ASİT-SİTRAT ( idrar )
  • ISIYA REZİSTAN ALP
  • CA 125
  • VALPROİK ASİT
  • FENOBARBİTAL
  • DİFENİLHİDANTOİN ( epdantoin )
  • KARBAMAZEPİN
  • PRİMİDON ( MYSOLİN )
  • Chlamydia trachomatisIgG
  • ETOSÜKSİMİT ( PETİMİT )
  • DİAZEPAM
  • TEOFİLİN
  • SALİSİLAT
  • KLONAZEPAM ( RİVOTRİL )
  • PREALBÜMİN
  • HİDROKSİPİROLİN
  • CALCİTONİN
  • İNSÜLİN
  • IgG ( BOS )
  • N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ ( NAG )
  • TAM İDRAR ANALİZİ
  • RENK
  • KOKU
  • BERRAKLIK
  • ÇÖKELEK
  • DANSİTE
  • REAKSİYON ( pH )
  • PROTEİN
  • GLUKOZ
  • KETON
  • BİLİRUBİN
  • ÜROBİLİNOJEN
  • KAN ( Hidroperoksidaz )
  • Lökosit Esteraz Akt.
  • NİTRİT
  • İdrar Sedimentinde
  • B-KAROTEN
  • İMMUNELEKTROFOREZ ( serum )
  • IgG
  • IgA
  • IgM
  • Kappa hafif zincir
  • Lambda hafif zincir
  • Kappa/Lambda
  • GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ( G-6PD )
  • d1DERMATOPHAGOİDES PTERONYSİNUS
  • d2 DERMATOPHAGOİDES FARİNEA
  • PENICILLOYL G ( PENİSİLİN G ) SPESİFİK IgE ANTİKOR
  • RETİNOL BAĞLAYAN PROTEİN ( RBP ) ( serum )
  • PENICILLOYL V ( PENİSİLİN V ) SPESİFİK IgE ANTİKOR
  • TRANSFERRİN
  • ÜRİNER SİSTEM TAŞI ANALİZİ
  • ADENOZİN DEAMİNAZ ( ADA )
  • RAST IgE
  • İMMUNKOMPLEKS C1q
  • HAPTOGLOBULİN
  • C-PEPTİD
  • RİVALTA
  • İMMUNELEKTROFOREZ ( idrar )
  • Kappa Total hafif zincir
  • Lambda Total hafif zincir
  • Total Protein
  • Volum
  • Protein Atılımı(Günlük)
  • KAPPA/LAMBDA TOTAL(İDRAR)
  • PSEUDOKOLİNESTERAZ
  • LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ
  • LD-1
  • LD-2
  • LD-3
  • LD-4
  • LD-5
  • LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ
  • APOLİPOPROTEİN-A
  • HAM TESTİ ( asidifiye serum testi )
  • OZMOLALİTE ( idrar )
  • IgG ( serum )
  • IgA ( serum )
  • IgM ( serum )
  • ÇİNKO ( serum )
  • ÇİNKO ( eritrosit içi )
  • APOLİPOPROTEİN-B
  • LAKTİK ASİT-LAKTAT
  • NÖRON SPESİFİK ENOLAZ ( NSE )
  • ALBUMİN ( BOS )
  • LAMBDA HAFİF ZİNCİR ( serum )
  • KAPPA HAFİF ZİNCİR ( serum )
  • f1 EGG WHITE
  • LDH-LAKTAT DEHİDROGENAZ ( plevra mai )
  • SİKLOSPORİN
  • CA 19-9
  • f2 MILK
  • GAİTANIN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ
  • f3 FISH
  • f4 WHEAT
  • LAKTİK ASİT-LAKTAT ( BOS )
  • f13 PEANUT
  • f14 SOYA BEAN
  • ALDOLAZ
  • KLORÜR ( idrar )
  • İNHALAN ALLEJENLER TARAMASI
  • HOMOSİSTEİN
  • FENİLKETONÜRİ TARAMASI ( PKU TARAMASI )
  • KOLESTEROL, VLDL
  • f24 SCHRIMP
  • İDRARDA  REDÜKTAN  MADDE
  • f 25 THOMATO
  • FRUKTOZAMİN
  • ALKALEN FOSFATAZ İZOENZİM ELEKTROFOREZİ
  • SOMATOMEDİNE C ( IGF-1 )
  • B-2 MİKROGLOBULİN ( serum )
  • B-2 MİKROGLOBULİN ( idrar )
  • IgD
  • CA 15-3
  • LİZOZİM
  • IgA ( BOS )
  • IgM ( BOS )
  • C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR
  • MİKROALBÜMİNÜRİ ( 24 saat idrar )
  • OKSALAT ( idrar )
  • İNSÜLİN ANTİKORU
  • SUKROZ HEMOLİZ TESTİ
  • PROTEİN, TOTAL ( mai )
  • GLUKOZ ( plevra mai )
  • İDRARDA ŞEKER KROMATOGRAFİSİ
  • FORMOL JEL
  • PROTEİN ELEKTROFOREZİ ( idrar )
  • f17 HAZEL NUT
  • f18 BRAZIL NUT
  • f20 ALMOND
  • f36 COCONUT
  • fx1 ( f13,f17,f18,f20,f36 )
  • f7 OAT
  • TROPONİN-I
  • AMİNO ASİT
  • HİDROKSİPİROLİN
  • ASPARTIK ASIT
  • SARKOZIN
  • GLUTAMIK ASIT
  • SITRULIN
  • BETA-ALANIN
  • TREONIN
  • ALANIN
  • PROLIN
  • SISTATYONIN
  • ORNITIN
  • HİSTİDİN
  • SISTIN
  • LIZIN
  • TIROZIN
  • METIONIN
  • VALIN
  • IZOLOSIN
  • LOSIN
  • ALLO-IZOLOSIN
  • FENILALANIN
  • FENILALANIN/TIROZIN
  • ASPARAJIN
  • TRIPTOFAN
  • TAURIN
  • SERIN
  • GLUTAMIN
  • KARNOZIN
  • ARJININ
  • GLISIN
  • AMİNO ASİT ( idrar )
  • HİDROKSİPROLİN
  • HİSTİDİN
  • ASPARAJİN
  • TAURİN
  • SERİN
  • GLUTAMİN
  • KARNOZİN
  • ARJİNİN
  • GLİSİN
  • ASPARTİK ASİT
  • SARKOZİN
  • GLUTAMİK ASİT
  • SITRULİN
  • BETA-ALANİN
  • TREONİN
  • ALANİN
  • PROLİN
  • SİSTATYONİN
  • ORNİTİN
  • SİSTİN
  • LİZİN
  • TİROZİN
  • METİONİN
  • VALİN
  • İZOLOSİN
  • ALLO-İZOLOSİN
  • LOSİN
  • FENILALANİN
  • TRİPTOFAN
  • GAİTADA REDÜKTAN MADDE
  • f5 RYE
  • GAİTADA TRİPSİN
  • DNA CONTENT ( fresh )
  • DNA CONTENT ( parafin blok )
  • IgG 1
  • IgG 2
  • IgG 3
  • IgG 4
  • f33 ORANGE
  • BAKIR ( eritrosit içi )
  • PİRÜVAT KİNAZ
  • PİRÜVİK ASİD ( plazma )
  • PİRÜVİK ASİD ( BOS )
  • İMMUNFENOTİPLENDİRME
  • CA 72-4
  • VİTAMİN D ( 25-OH VİTAMİN D )
  • VİTAMİN E ( ALFA TOKOFEROL )
  • HOMOVANİLİK ASİT ( HVA )
  • KAPPA HAFİF ZİNCİR ( idrar )
  • GLUKOZAMİNOGLİKAN
  • KOPROPORFİRİN
  • ÜROPORFİRİN
  • ÇİNKO ( idrar )
  • LAMBDA HAFİF ZİNCİR ( idrar )
  • ÜROPEPSİNOJEN
  • BAKIR ( idrar )(AAS)
  • LD-1 İZOENZİM
  • MİDE ASİDİ TAYİNİ, TOTAL
  • MİDE ASİDİ TAYİNİ, SERBEST
  • MİKROALBÜMİNÜRİ ( overnight )
  • FLORÜR TAYİNİ
  • NMP-22 ( Nukleer Matrix Protein )
  • HEMOGLOBİN  Aıc ( HbAıc )
  • LİPOPROTEİN a ( Lpa )
  • GLUTAMİK ASİD DEKARBOKSİLAZ ( Anti GAD )
  • OGTT ( 50 GR )
  • ÇİNKO ( saç )
  • GAİTADA STERKOBİLİNOJEN
  • MİYOGLOBİN ( idrar )
  • ALUMİNYUM
  • KURŞUN ( tam kan )
  • KURŞUN ( saç )
  • CROSSLİNKS
  • PİRİDİNOLİN ( idrar )
  • KOLESTEROL, LDL ( direkt ölçüm ile )
  • LAMOTRİGİNE ( Lamictal )
  • METANEFRİN ( idrar )
  • PROTEİN ELEKTROFOREZİ ( serum )
  • Albumin
  • alfa-1-globulin
  • alfa-2-globulin
  • beta-1- globulin
  • beta-2-globulin
  • gamma globulin
  • LİPİD ELEKTROFOREZİ
  • alfa lipoprotein
  • pre-beta lipoprotein
  • beta lipoprotein
  • OGTT( ORAL GLUKOZ YÜKLEME TESTİ )
  • Glukoz(0 dakika)
  • Glukoz(30 dakika)
  • Glukoz(60 dakika)
  • Glukoz(120 dakika)
  • Glukoz(180 dakika)
  • Glukoz(240 dakika)
  • Glukoz(120 dakika-idrar)
  • İDRARDA GEBELİK
  • KREATİNİN KLERENS
  • Kreatinin(serum)
  • Kreatinin(idrar)
  • Volum
  • TUBULER FOSFAT REABSORBSİYONU ( TRP )
  • PROTEİNÜRİ TARAMA TESTİ
  • Total protein(idrar)
  • Alfa 1 Mikroglobulin
  • Beta 2 M globulin
  • Albumin
  • Kappa hafif zincir
  • Lamda hafif zincir
  • IgG(24-İdrar)
  • MİKROALBÜMİNÜRİ ( spot idrar )
  • KREATİNİN(spot)
  • MİKROALBUMİN/KREATİNİN(spot)
  • D-AMİNOLEVULİNİK ASİT  ( D-ALA )
  • 5-HİDROKSİ İNDOL ASETİK ASİT ( 5-HIIA )
  • 5-NÜKLEOTİDAZ
  • ALT( SGPT )
  • PRL ANTİKORU
  • TACROLİMUS ( FK 506 )
  • 1.TRİMESTİR TARAMA TESTİ
  • DEOXYPRİDİNOLİN
  • GLOBULIN
  • FOLİK ASİT( ERİTROSİT İÇİ )
  • AMİLAZ ( Pankreatik )
  • FENİLALANİN
  • MİYOGLOBİN( serum )
  • MAGNEZYUM( ERİTROSİT İÇİ )
  • KURŞUN( İDRAR )
  • İNSÜLİN( 30 dakika )
  • İNSÜLİN( 60dakika )
  • İNSÜLİN( 120dakika )
  • İNSÜLİN( 180dakika )
  • İNSÜLİN( 240dakika )
  • ALLERJİ TARAMA TESTİ
  • TOKLUK KAN ŞEKERİ( 120 )
  • GASTRİN
  • IgA 1
  • IgA 2
  • YENİDOĞANDA METABOLİK TARAMA
  • AMİNOASİT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
  • Fenilketonüri
  • Hiperfenilalaninemi
  • Tirozinemi Tip I
  • Maple Syrup Urıne Disease(MSUD)
  • Homosistinüri
  • Hipermetyoninemi
  • Nonketotik Hiperglisinemi
  • ÜRE SİKLUSU DEFEKTLERİ
  • CPS
  • OTC
  • Sitrullinemi
  • Arjininosuksinik asidüri
  • Argininemi
  • KİSTİK FİBROZ MUTASYON TARAMASI
  • B-TALASEMİ MUTASYON TARAMASI
  • HEMOFİLİ A BAĞLANTI ANALİZİ
  • HEMOFİLİ B BAĞLANTI ANALİZİ
  • DMD/BMD DELESYON ANALİZİ
  • DMD/BMD TAŞIYICI ANALİZİ
  • SMA MUTASYON ANALİZİ
  • PKU MUTASYON TARAMASI
  • ARPKD BAĞLANTI ANALİZİ
  • MTHFR MUTASYONU
  • 2,4 DNPH
  • Na NİTROPRUSSİT
  • HOMOSİSTİN
  • AKONDROPLAZİ MUTASYON ANALİZİ
  • KEMİK ALKALEN FOSFATAZ( BONE )
  • DOPAMİN B HİDROKSİLAZ
  • ECP( Eozinofilik katyonik protein )
  • GLUKOZ( 60 dakika )
  • EPİNEFRİN( Plazma )
  • AMİNO ASİT VE ACYLCARNİTİNE PROFİLİ
  • ACYLCARNİTİNE PROFİLİ
  • IGF BP3
  • VİGABATRİN(Sabril)
  • HEMOSİDERİN
  • KREATİNİN(spot idrar)
  • KALSİYUM(spot idrar)
  • İYOT(İDRAR)
  • FİBROTEST
  • SGPT
  • GGT
  • TOTAL BILIRUBIN
  • ALFA-2 MAKROGLOBULIN
  • HAPTOGLOBULIN
  • APOLIPOPROTEIN-A
  • LİPOPRİNT
  • METANEFRİN(PLAZMA)
  • 2,5 HEGZANDİON
  • GM1
  • VİTAMİN B2(Riboflavin)
  • ARSENİK
  • B-2 TRANSFERRİN
  • NT-proBNP
  • CİVA
  • CMV DNA( PCR)
  • FMF MUTASYON ANALİZİ
  • BETA-CTX (C-Telopeptid)
  • KROM
  • SELENYUM
  • SİSTATİN C
  • TRANSGLUTAMİNAZ IgA(tTGIgA)
  • GGT
  • TROPONIN-T
  • PANDY
  • 1-25(OH)2VİTAMİND3
  • TRANSGLUTAMİNAZ IgG
  • VİTAMIN B6(PRIDOKSAL-5-FOSFAT)
  • KARYOTİP ANALİZİ
  • KARNİTİN
  • VANCOMYCIN
  • İNSULİN REZİSTANS(HOMA)
  • SİSTİN
  • SEROTONİN
  • JAK-2 MUTASYON
  • ANTİ İNTRENSEK FAKTÖR ANTİKOR
  • BİOTİN(VİTAMİN H)
  • ASCA IgA
  • ASCA IgG
  • Asetilkolin esteraz(AChE)
  • ORGANİK ASİT(serum)
  • ORGANİK ASİT(idrar)
  • GLUKOZ(90)
  • İNSÜLİN(300dakika)
  • ELASTAZ(Gaita)
  • B2-GLİKOPROTEİN IgM
  • HDL ALT GRUPLARI
  • Alfa-1 antitripsin genotipi
  • Alfa-1 asit glikoprotein
  • Amiodaron
  • Amyloid A
  • Oxcarbazepin
  • VİTAMİN B1(TİYAMİN)
  • GLUKOZ(180)
  • VİTAMİN K
  • KROMOGRANİN A
  • PROKALSİTONİN
  • GIDA ALLERJEN PANELİ
  • Lenfosit Subgrupları (İmmünfenotiplendirme)
  • GALT AKTİVİTESİ
  • GAİTADA PH
  • BİOTİDİNAZ(Kantitatif)
  • BİOTİDİNAZ(Tarama)
  • GAİTADA CALPROTECTİN
  • LEVETİRACETAM
  • URE
  • LEPTİN
  • SERBEST YAĞ ASİTLERİ
  • GLUKOZ(30)
  • GLUKOZ(240)
  • Gangliosid Panel
  • KADMİYUM
  • CLOPİDOGREL ETKİNLİĞİ
  • AĞIR METAL PANELİ
  • ANTİ FOSFATİDİLSERİN IgM
  • ANTİ FOSFATİDİLSERİN IgG
  • CYFRA21-1
  • AĞIR METALLER(idrar)
  • NMO IgG
  • TİROİD CA
  • Mesane CA paneli
  • Her2neu fish
  • KARDİYO VASKÜLER PANEL
  • APO B FENOTİP
  • APO E FENOTİP
  • il28b
  • Y KROMOZOM MİKRODELESYON
  • PCA3
  • PRENA TEST
  • PRENA  TEST (X-Y)
  • HEMATOLOJİ
  • LE HÜCRE TARAMASI
  • PROTROMBİN ZAMANI
  • AKTİVİTESİ
  • INR
  • AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI ( APTT )
  • FİBRİNOJEN
  • OZMOTİK FRAJİLİTE
  • EOZİNOFİL, TOTAL
  • HEMOGLOBİN
  • HEMATOKRİT
  • ERİTROSİT
  • LÖKOSİT
  • KAN GRUBU
  • KANAMA ZAMANI
  • TROMBOSİT
  • RETİKÜLOSİT
  • PIHTILAŞMA ZAMANI
  • PERİFERİK YAYMA
  • Eozinofil
  • Bazofil
  • Genç
  • Çomak
  • Parçalı
  • Lenfosit
  • Monosit
  • TROMBOSİT
  • ERİTROSİT
  • SEDİMANTASYON HIZI
  • HEMATOLOJİ KONSÜLTASYONU
  • LENFOSİT SUBSET ANALİZİ
  • COOMBS, DİREKT
  • COOMBS, İNDİREKT
  • D-DİMER
  • FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ ( FDP )
  • SİCKLİNG TEST
  • ERİTROSİT ( BOS )
  • LÖKOSİT ( BOS )
  • HEMOGLOBİN A2 ( HbA2 )
  • ERİTROPOETİN
  • SUKROZ HEMOLİZ ( LİZİS ) TESTİ
  • FAKTÖR VIII
  • ANTİ-TROMBİN III
  • FAKTÖR IX
  • TROMBİN ZAMANI ( TT )
  • PROTEİN C(AKTİVİTE)
  • CRYOFIBRINOGEN
  • FİBRONEKTİN ( plazma )
  • FİBRONEKTİN ( mai )
  • LÖSEMİ PANELİ
  • LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA TESTİ ( LAC )
  • KEMİK İLİĞİ YAYMA DEĞERLENDİRME
  • PROTEİN S(AKTİVİTE)
  • METHEMOGLOBİN
  • CD4/CD8
  • LUPUS ANTİKOAGÜLAN HEXAGONAL FOSFOLİPİD NÖTRALİZAS
  • FAKTÖR V ( PROAKSELERİN )
  • FAKTÖR II
  • FAKTÖR VII ( PROKONVERTİN )
  • FAKTÖR X ( STUART FAKTÖRÜ )
  • FAKTÖR XI
  • FAKTÖR XII ( HAGEMAN FAKTÖRÜ )
  • FAKTÖR XIII
  • PLAZMİNOJEN
  • Von Willebrand Faktör antijen
  • ANTİ TROMBOSİT ANTİKORU
  • LÖKOSİT
  • ERİTROSİT
  • HEMOGLOBİN
  • HEMATOKRİT
  • MCV
  • MCH
  • MCHC
  • RDW
  • TROMBOSİT
  • PCT
  • HEMOGLOBİN F ( HbF )
  • HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
  • Hb A2
  • Hb A
  • Hb F
  • Hb S
  • AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI
  • FAKTÖR V LEIDEN MUTASYON (trombofili 1 test)
  • PROTROMBİN GEN MUTASYONU (trombofili 1 test)
  • Von Willebrand Faktör Aktivitesi( Ristosetin cofak
  • TAM KAN SAYIMI( 18 parametre )
  • Lökosit
  • Lenfosit
  • Granulosit
  • MID(mono,eoz,bazo,vd.)
  • Lenfosit
  • Granulosit
  • MID(mono,eoz,bazo,vd.)
  • Eritrosit
  • Hemoglobin
  • Hematokrit
  • MCV
  • MCH
  • MCHC
  • RDW
  • Trombosit
  • PCT
  • MPV
  • PDW
  • FAKTÖR VIII inhibitor
  • HORMON
  • Alfa HİDROKSİBUTİRAT DEHİDROGENAZ    ( a-HBD )
  • Alfa FETOPROTEİN ( a-FP )
  • 17-KETOSTEROİD
  • DOPAMİN(İDRAR)
  • T3 ( TRİİODOTİRONİN ), TOTAL
  • T4 ( TİROKSİN ), TOTAL
  • T3 SERBEST
  • T4 SERBEST
  • TİROKSİN BAĞLAYICI GLOBULİN ( TBG )
  • PARATİROİD HORMON ( C-TERMİNAL SPESİFİK )
  • TİROİD STİMÜLAN HORMON ( TSH )
  • GROWTH HORMON ( GH )
  • PROLAKTİN
  • ESTRİOL, TOTAL ( serum )
  • ESTRİOL, SERBEST
  • KORTİZOL ( sabah )
  • KORTİZOL, SERBEST ( idrar )
  • TESTOSTERON, TOTAL
  • DHEA-SO4
  • B-HCG
  • ALDOSTERON
  • RENİN AKTİVİTESİ ( plazma )
  • ADRENOKORTİKOTROP HORMON ( ACTH )
  • KORTİZOL ( akşam )
  • TESTOSTERON, SERBEST
  • 17-OH PROGESTERON
  • PROGESTERON
  • ADRENALİN ( idrar )
  • NOREPİNEFRİN ( NORADRENALİN ) ( idrar )
  • LUTEİNİZAN HORMON ( LH )
  • FOLİKÜL STİMÜLAN HORMON ( FSH )
  • ANDROSTENEDİON
  • SEKS HORMONU BAĞLAYAN GLOBULİN ( SHBG )
  • ANJIOTENSİN II
  • 11-DEZOKSİKORTİZOL
  • NEONATAL TSH
  • ANJIOTENSİN CONVERTİNG ENZİM ( ACE )
  • ANTİDİÜRETİK HORMON ( plazma ) ( ADH = VAZOPRESSİN
  • ANTİDİÜRETİK HORMON ( idrar ) ( ADH = VAZOPRESSİN
  • NOREPİNEFRİN ( NORADRENALİN ) ( plazma )
  • PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN, TOTAL ( PSA )
  • PARATİROİD HORMON ( INTACT )
  • ESTRİOL, TOTAL ( idrar )
  • ESTRADİOL
  • NORMETANEFRİN ( idrar )
  • PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN, FREE
  • PRENATAL RİSK DEĞERLENDİRME TESTİ ( E3, AFP, ß-HCG
  • Asetil Kolin Reseptör Antikoru
  • DOPAMİN( PLAZMA )
  • GLUKAGON
  • AFP
  • MoM
  • MAKROPROLAKTİN
  • ANTİ-CCP(IgG)
  • DHEA
  • Anti-Mullerian hormon(AMH)
  • İNSÜLİN(90dakika)
  • DÖRTLÜ TARAMA TESTİ
  • DİHİDROTESTESTERON
  • 17 Hidroksikortikosteroid
  • 11-Deoksikortikosteron(DOC)
  • İNHİBİN B
  • PTH-rp
  • HE4
  • ProPSA
  • Total PSA
  • Serbest PSA
  • Phi Skor
  • ENTEGRE TEST
  • PSA(KONTROL)
  • SERBEST PSA(KONTROL)
  • MİKROBİYOLOJİ
  • HETEROFİL ANTİKOR ( mono test )
  • BOĞAZ KÜLTÜRÜ
  • İDRAR KÜLTÜRÜ VE KOLONİ SAYIMI
  • Patojen Bakteri
  • GAİTA KÜLTÜRÜ
  • YARA KÜLTÜRÜ
  • BALGAM KÜLTÜRÜ
  • Balgam mikroskopisi
  • ANTİBİYOGRAM
  • GAİTADA PARAZİT
  • BRUCELLA ( WRIGHT )
  • KOLMER
  • NAZAL SMEAR
  • SAFRA KÜLTÜRÜ
  • SPERMİYOGRAM
  • Miktar
  • pH
  • Likefikasyon Süresi
  • Viskosite
  • Görünüm
  • 1’inci Saatte Hareketli Sperm Yüzdesi
  • Hareketin değerlendirilmesi
  • a ) Hızlı İleri hareketli
  • b ) Yavaş İleri Hareketli
  • c ) Yerinde hareketli
  • d ) Hareketsiz
  • Sperm Yoğunluğu
  • Gross Anormal Morfoloji Yüzdesi
  • Yuvarlak Hücre
  • Lökosit
  • PAUL BUNNEL TESTİ
  • PLAZMODİUM ARANMASI
  • BURUN AKINTISI KÜLTÜRÜ
  • Patojen/Pot.Patojen Bakteri
  • Kommensal Bakteriler
  • Fungus
  • Giemsa Boyalı Direkt Preparat
  • Polimof Nüveli Lökosit
  • Eozinofil Lökosit
  • Eritrosit
  • Diğer hücreler
  • GÖZ KÜLTÜRÜ
  • BOS KÜLTÜRÜ
  • SEMEN KÜLTÜRÜ
  • BOĞMACA KÜLTÜRÜ ( selektif )
  • DİFTERİ KÜLTÜRÜ ( selektif )
  • MANTAR KÜLTÜRÜ
  • MANTAR DİREKT BAKI
  • CHLAMYDIA ANTİJEN
  • CHLAMYDIA ANTİKOR IgM
  • TPIHA
  • ECHINOCOCCUS HEMAGLÜTİNASYON TESTİ
  • KİST HİDATİK HEMAGLUTİNASYON TESTİ
  • TRICHOMONAS KÜLTÜRÜ, SELEKTİF
  • DİREKT GRAM BOYALI PREPARAT
  • GRAM BOYALI PREPERAT
  • FRONKÜL KÜLTÜRÜ
  • ABSE KÜLTÜRÜ
  • PÜ KÜLTÜRÜ
  • KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ
  • DERİ LEZYON KÜLTÜRÜ
  • TÜBERKÜLOZ REZİSTANSI
  • DİREKT STREP A SWAB TESTİ
  • KAN KÜLTÜRÜ ( AEROBİK-ANAEROBİK )
  • ASİDE DİRENÇLİ BASİL ARANMASI ( AARB )
  • TEKSİFLE AARB ARANMASI
  • OKSİYÜR YUMURTASI
  • BAKTERİYOLOJİK SU ANALİZİ
  • Total bakteri sayısı(20C)
  • Total bakteri sayısı(36C)
  • Esherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa
  • BALGAMDA EOZİNOFİLİK LÖKOSİT
  • TPIHA KANTİTATİF
  • GAİTADA ROTAVİRÜS
  • ECHINOCOCCUS SPESİFİK IgE ANTİKORU
  • KİST HİDATİK SPESİFİK IgE ANTİKORU
  • SEMENDE FRUKTOZ
  • CAMPYLOBACTER KÜLTÜRÜ ( selektif )
  • YERSİNİA KÜLTÜRÜ
  • VİBRO KÜLTÜRÜ ( selektif )
  • DERİ KAZINTISINDA MANTAR ARAMA
  • TIRNAKTA MANTAR ARANMASI
  • SAÇTA MANTAR ARANMASI
  • TÜBERKÜLOZ-ATİPİK MİKOBAKTERİ İDANTİFİKASYONU
  • Bakteriyolojik Besin Analizi
  • BRUCELLA SCREENING ( ROSE BENGAL )
  • NAFOFARENKS KÜLTÜRÜ
  • SPERM HAZIRLAMA
  • SPERM HAZIRLAMADAN ÖNCE
  • Semen hacmi
  • Sperm konsantrasyonu
  • Hareketli sperm  %
  • Hareketin kalitesi
  • YIKAMA SONRASI
  • Semen hacmi
  • Sperm konsantrasyonu
  • Hareketli sperm  %
  • Hareketin kalitesi
  • Total sperm sayısı
  • CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN-A+B
  • GAİTADA AMİP ARANMASI
  • SPERM MORFOLOJİSİ
  • I-NORMAL MORFOLOJİLİ SPERM YÜZDESİ
  • II-BAŞ ANOMALİSİ
  • 1-AKROZOMAL DEFEKTLER
  • 2-STRÜKTÜREL DEFEKTLER(Amorf,Megalo,Küçük,Uzun)
  • III-BOYUN VE ARAPARÇA ANOMALİSİ
  • IV-KUYRUK ANOMALİSİ
  • V-SİTOPLAZMİK ÇIKINTI
  • VI-NORMAL BAŞI OLUP BOYUN,ARA PARÇA VE KUYRUK ANOM
  • BORRELİA BURGDORFERİ   IgG
  • LEGİONELLA KÜLTÜRÜ
  • KİMYASAL SU ANALİZİ
  • PH(20C)
  • Sertlik(FS)
  • Kalsiyum(mg/L)
  • Magnezyum(mg/L)
  • T.Alkalinite(mgCaCO3)
  • Nitrit(mg/L)
  • Nitrat(mg/L)
  • Amonyak(mg/L)
  • Klorür(mg/L)
  • Elektriksel iletkenlik(mS/cm)
  • GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM
  • ÜROGENİTAL MYCOPLAZMA
  • Örneğin cinsi
  • Ureaplasma urealyticum
  • Semikantitatif Düzey U.u
  • Mycoplasma Hominis
  • Semikantitatif Düzey M.h
  • IDENTIBIOGRAM
  • Doxycycline (8 mcg/ml)
  • Roxithromycin (4 mcg/ml)
  • Ofloxacin (4 mcg/ml)
  • Josamycin (4 mcg/ml)
  • Ciprofloxsazin 2 mcg/ml)
  • Azithromyicin (4 mcg/ml)
  • Pristinamycin (2 mcg/ml)
  • VAGİNAL KÜLTÜR
  • Özel Trichomonas Kültürü
  • Candida Kültürü
  • Özel Go. Kültürü
  • Gardnerella vaginalis Kültürü
  • Non-selektif Kültür
  • TAM GAİTA ANALİZİ
  • ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ
  • Özel Trichomonas Kültürü
  • Özel Go Kültürü
  • Non Selektif Kültür
  • Gram Boyalı Direkt Preperat
  • TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ
  • HPV  Tip Tayini
  • CHLAMYDİA PCR
  • TBC PCR
  • GAİTA ADENOVİRUS ANTİJEN
  • CHLAMYDIA ANTIKOR IgG
  • CHLAMYDIA PNEUMONIA IgM
  • CHLAMYDIA PNEUMONIA IgG
  • QUANTİFERON
  • Echinococcus granulosus IgG
  • Echinococcus granulosus IgM
  • ANTİBİYOGRAM
  • GAİTADA NORO VİRUS ANTİJEN
  • LEGIONELLA PNEUMOPHILIA ANTİJEN
  • Chlamydia trachomatisIgA
  • Chlamydia trachomatisIgM
  • HSV DNA(PCR)
  • Ureaplasma urealyticum
  • SEROLOJİ
  • HEPATİT B VİRÜS s ANTİJENİ ( HBs Ag )
  • HEPATİT B VİRÜS s ANTİKORU ( Anti-HBs )
  • ANTİSTREP O TİTRAJI ( ASO-KANTİTATİF )
  • ROMATOİD FAKTÖR ( RF )
  • C-REAKTİF PROTEİN ( CRP ) ( kantitatif )
  • COMPLEMAN 3 ( C3 )
  • COMPLEMAN 4 ( C4 )
  • ANTİ ds DNA
  • TİROİD PEROKSİDAZ ( TPO ) ANTİKORU
  • VDRL
  • AMİP ANTİKORU
  • BRUCELLA ABORTUS IgM
  • HIV 1/HIV 2 ANTİKOR/P24
  • ANTİ-TİROGLOBULİN ( ANTİ-Tg )
  • TİROGLOBULİN( Tg )
  • ANTİTİROİD MİKROZOMAL ANTİKOR ( ANTİ-M )
  • MYCOPLASMA PNEUMONİA IgG ANTİKORU
  • KABAKULAK ( MUMPS ) IgG ANTİKORU
  • ANTİKARDİOLİPİDİN IgM ANTİKORU ( ACA IgM )
  • ANTİKARDİOLİPİDİN IgG ANTİKORU ( ACA IgG )
  • VARİCELLA ZOSTER IgM ANTİKORU ( VZV IgM )
  • HEPATİT A VİRÜS IgM ANTİKORU ( HAV-IgM )
  • HEPATİT B VİRÜS core IgM ANTİKORU ( HBc IgM )
  • HEPATİT A VİRÜS IgG ANTİKORU ( HAV-IgG )
  • KIZAMIKÇIK ( RUBELLA ) IgM ANTİKORU
  • KIZAMIKÇIK ( RUBELLA ) IgG ANTİKORU
  • ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR ( AMA )
  • FTİ
  • ANTİ DÜZ KAS ( SMA ) ANTİKORU
  • GLOMERÜL BAZAL MEMBRAN ANTİKORU
  • ANTİSPERM ANTİKOR ( ASA )( SERUM )
  • C-ANCA
  • BRUCELLA (Coombslu)
  • SOĞUK AGLUTİNİNLER
  • WEIL-FELIX TESTİ
  • WEINBERG TESTİ
  • HEPATİT B VİRÜS e ANTİJENİ ( HBe Ag )
  • HEPATİT B VİRÜS e ANTİKORU ( Anti-HBe )
  • CMV IgM(IFA)
  • CMV IgG(IFA)
  • TOKSOPLAZMA IgM ANTİKORU
  • TOKSOPLAZMA IgG ANTİKORU
  • HEPATİT B VİRÜS CORE TOTAL ANTİKORU ( HBc total )
  • HEPATİT D ANTİKORU( DELTA ANTİKOR )
  • CRYOGLOBULIN
  • ANTİ PARİETAL HÜCRE ANTİKORU
  • PARVOVİRÜS B-19 IgM ANTİKORU
  • PARVOVİRÜS B-19 IgG ANTİKORU
  • ANTİNÜKLEER ANTİKOR ( ANA )(IFA)
  • HERPES SIMPLEKS VİRUS TİP II IgM ANTİKORU ( HSV 2
  • HERPES SIMPLEKS VİRUS TİP I IgM ANTİKORU ( HSV 1 I
  • ROSE-WALLER TESTİ
  • EBV-VCA IgM
  • EBV-VCA IgG
  • BOS DA OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI
  • ADACIK HÜCRE ANTİKORU ( ISLET CELL ANTİKOR )
  • HIV P 24
  • ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR M2 TİPİ ( AMA-M2 )
  • KIZAMIK ( RUBEOLA ) IgG ANTİKORU
  • RESPİRATUAR SİNSİSYAL VİRÜS IgG ANTİKORU ( RSV IgG
  • HEPATİT C VİRÜS ANTİKORU ( Anti-HCV )
  • VARİCELLA ZOSTER IgG ANTİKORU ( VZV IgG )
  • HERPES SIMPLEKS VİRUS TİP II IgG ANTİKORU ( HSV 2
  • ANTİ-CENTROMER ANTİKOR
  • HLA-B27
  • KIZAMIK ( RUBEOLA ) IgM ANTİKORU
  • ANTİ DNP ANTİKORLARI
  • Sm ANTİKORU ( Smith ANTİKORU )
  • SS-A (Anti-Ro) ANTİKORU
  • SS-B ( Anti La ) ANTİKOR
  • Scl-70 ANTİKORLARI
  • ANTİ RNP ANTİKORLARI
  • HERPES SIMPLEKS VİRUS TİP I IgG ANTİKORU ( HSV 1 I
  • PHADIOTOP
  • MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ANTİKORU
  • HELİCOBACTER PYLORİ IgG
  • ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgG
  • KABAKULAK ( MUMPS ) IgM ANTİKORU
  • FTA-Abs
  • HEPATİT C VİRAL RNA ( HCV RNA-PCR ile )
  • HEPATİT B VİRAL DNA ( HBV DNA-PCR ile )
  • EBV EARLY ANTİKOR
  • EBV-EBNA IgG ANTİKORU
  • ANTİ JO1 ANTİKOR
  • P-ANCA
  • HEV IgM
  • TSH RESEPTÖR ANTİKORU
  • LYME SCREEN
  • HLA-B7
  • TOKSOCARA CANİS ANTİKOR
  • RESPİRATUAR SİNSİSYAL VİRÜS IgM ANTİKORU ( RSV IgM
  • HLA-DR
  • HIV 1 PROVİRAL DNA
  • HIV 1 RNA ( viral load )
  • TISSUE POLYPEPDIDE ANTİGEN ( TPA )
  • LKM ( Liver Kidney Mikrozomal ) ANTİKOR Tip 1
  • ANTİ RETİKÜLİN ANTİKOR
  • ANTİ SKİN ANTİKOR
  • ANTİ GLİADİN ANTİKOR IgA
  • ENDOMYSİAL ANTİKOR ( EMA )IgA
  • LİSTERİA AGLUNİTASYON
  • GRUBER WİDAL TESTİ
  • Tifo O
  • Tifo H
  • Paratifo BO
  • Paratifo BH
  • RUBELLA IgG avidite
  • TOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE
  • CMV IgG AVİDİTE
  • HEPATİT D VİRAL RNA
  • HELİCOBACTER PYLORI ANTİJENİ ( GAİTA )
  • HELİCOBACTER PYLORİ IgA
  • HCV GENOTİP TAYİNİ
  • HCV VİRAL YÜK
  • TOKSOPLAZMA PCR(BOS,AMN.MAY.)
  • GAİTADA AMİP ANTİJENİ
  • hs-CRP
  • GİARDİA İNTESTİNALİS ANTIJENI
  • SLA
  • B2- GLİKOPROTEİN IgG
  • Yurt dışı
  • ENDOMYSİAL ANTİKOR IgG
  • EBV-EBNA IgM ANTİKORU
  • HLA-B5
  • HLA-B51
  • AMA Alt grupları
  • EBV DNA(PCR)
  • RSV
  • PNÖMOKOK IgG ANTİKORU
  • Anti PR3
  • Adenovirus antikor
  • Anti-Goblet hücre antikoru
  • Anti-Histon antikoru
  • Anti-Hu antikoru
  • Anti-IA-2 antikoru
  • Anti-insülin reseptör IgA antikoru
  • Anti-insülin resptöt IgG antikoru
  • Anti-LC1 antikoru
  • Anti-LMA antikoru
  • Anti-Myeloperoksidaz antikoru
  • Anti-Over antikoru
  • RESPİRATUVAR VİRUS TARAMASI(PCR)
  • BRUCELLA ABORTUS IgG
  • Bordotella pertusis IgA
  • Bordotella pertusis IgM
  • Bordotella pertusis IgG
  • BORRELIA BURGDORFERİ IgM
  • LC-1
  • İNFLUENZA A+B
  • ADENOVİRUS ANTİJEN
  • İNFLUENZA A (PCR)
  • Anti-ss-DNA
  • Tümör M2-PK
  • HEV IgG
  • HEV RNA
  • Anti DNAse B
 • Biyokimya Laboratuarı Test Rehberi